Op deze pagina vindt u de Algemene Advertentievoorwaarden Great Magazines. In deze voorwaarden geven wij aan welke rechten en plichten u heeft wanneer u ons schriftelijk opdracht heeft gegeven door ondertekening van onze plaatsingsopdracht.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn gemaakt en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3. Overeenkomsten met ons komen tot stand zodra wij onze schriftelijke opdrachtbevestiging van de wederpartij ontvangen hebben. Wij zijn echter te allen tijde bevoegd om aan ons gegeven opdrachten voor het plaatsen van advertenties of advertorials geheel of gedeeltelijk zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Indien de deadline van een magazine opschuift door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Great Magazines, kan Great Magazines hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De adverteerder zal in deze omstandigheden te allen tijde aan haar verplichtingen moeten voldoen.

5. De van toepassing zijnde tarieven blijken uit het bij de opdrachtbevestiging behorende overzicht van de bij ons geldende tarieven. Al deze tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswegen zijn en /of worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6. De wederpartij dient er op haar kosten en voor haar risico voor te zorgen, dat wij uiterlijk op de in de opdrachtbevestiging vastgelegde sluitingsdatum in het bezit zijn van al het materiaal dat voor de plaatsing van advertenties en advertorials nodig is. Het materiaal moet worden aangeleverd op de bij de opdrachtbevestiging aangegeven wijze. Indien het materiaal niet op die wijze wordt aangeleverd, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht. De extra kosten bedragen ten minste 20% van de overeengekomen prijs.

7. Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk plaats te vinden. Aan het annuleren van een advertentiereservering zijn annuleringskosten verbonden: – Tot een maand voor publicatiedatum is adverteerder 50% van het factuurbedrag verschuldigd. – Binnen een maand tot aan de publicatiedatum is adverteerder het gehele factuurbedrag verschuldigd.

8. Indien wij de wederpartij een drukproef en/of een voorstel ten aanzien van de opbouwkosten van de advertentie of advertorial doen toekomen, dient de wederpartij binnen tien dagen nadien haar op- of aanmerkingen schriftelijk aan ons mee te delen. Indien zij deze verplichting niet nakomt, wordt zij geacht akkoord te zijn met de drukproef en/of het voorstel ten aanzien van de opbouwkosten van de advertentie en zal niet gereclameerd kunnen worden ter zake van conform de drukproeven gepubliceerde advertenties.

9. Voorkeursplaatsingen kunnen alleen uitgevoerd worden voor zover dit in redactioneel en technisch opzicht mogelijk is.

10. Great Magazines is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en de wederpartij dient ons ter zake te vrijwaren. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat de advertentie of advertorial in de eventueel advertentie-index niet of niet goed is verwezen. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor de mate waarin en de wijze waarop het magazine waarin de advertentie of advertorial wordt geplaatst, wordt verspreid of indien dit magazine niet op de geplande verschijningsdatum verschijnt of in het geheel niet verschijnt, omdat onze opdrachtgever afziet van uitgifte van het desbetreffende magazine. Indien een of meer van de vorenbedoelde omstandigheden zich voordoet en deze omstandigheden te wijten zijn aan onze opzet of grove schuld, zijn wij wel aansprakelijk. Indien wij aansprakelijk zijn, uit welke hoofde ook, blijft onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan maximaal de prijs die aan ons is betaald voor de advertentie ten aanzien waarvan wij tekort zijn geschoten. De wederpartij dient op straffe van verval van al haar rechten bij ons te reclameren binnen acht dagen na de verschijningsdatum van het magazine waarin de advertentie of advertorial is geplaatst.

11. De hierboven onder 5 bedoelde tarieven dienen betaald te worden binnen op de factuur vermelde termijn of, bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum. Op deze tarieven mag de wederpartij en/of het door haar ingeschakelde reclamebureau geen kortingen, van welke aard dan ook, toepassen, omdat daar bij de budgettering van het voor de opdrachtgever bestemde magazine geen rekening mee is gehouden. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Alle kosten – buitengerechtelijke en gerechtelijke – welke wij ter inning van het aan ons verschuldigd moeten maken, zijn voor rekening van de wederpartij.

12. De publicaties worden gemaakt in opdracht van onze opdrachtgevers waardoor advertentiegelden op bankconto van Great Magazines bijgeschreven dienen te zijn alvorens wij tot productie kunnen overgaan.

13. Wij zijn bevoegd om een tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden indien onze opdrachtgever om enigerlei reden afziet van de uitgave van het magazine waarvoor de advertentie of advertorial van de wederpartij bestemd is. In dat geval zal de wederpartij niets in rekening worden gebracht en zal zij op haar beurt niets van ons kunnen vorderen. In geval van een ten onrechte betaalde nota als gevolg van het niet tot stand komen van een magazine, zal dit factuurbedrag worden teruggestort aan de adverteerder.

14. Op onze aanbiedingen en overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2020 Great Magazines, alle rechten voorbehouden.
Algemene Voorwaarden Opdrachtgever - Algemene Voorwaarden Adverteerder - Disclaimer

Wij gebruiken cookies voor het optimaliseren van onze website. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten